• فناورى نانو
 • اپتیک و لیزر
 • فناورى زیستى
 • مهندسى پزشکى
 • سازه هاى نوین
 • علوم پایه
 • طراحى صنعتى
 • مواد و متالورژى
 • مکاترونیک
 • مدیریت فناورى
 • بهینه سازى انرژى
 • رباتیک و اتوماسیون
 • الکترونیک و سخت افزار
 • الکترونیک و مخابرات
 • فناورى اطلاعات و ارتباطات
 • فناوری پلاسما