مدت استقرار واحدهای فناور:

  1. یک دوره ۳ ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر ۵ سال قابل تمدید است.
  2. قرارداد استقرار به صورت سالانه با امضای ریاست واحد، معاونت پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فناور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.

خاتمه فعالیت واحد فناور:

  1. خروج موفق واحد فناور و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در قالب شرکت دانش بنیان؛
  2. به نتیجه نرسیدن طرح پیشنهادی واحد فناور
  3. رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد
  4. ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد