مدت استقرار هسته فناور:

  1. شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر ۹ ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.
  2. دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط واحد فناور، عملکرد اعضاء و ارزیابی حضور اعضاء در محل استقرار؛
  3. پس از سپری شدن دوره اول و در صورت تایید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار و حمایت برای نمونه سازی ایده؛

خاتمه فعالیت هسته فناور:

  1. تایید شورای مرکز رشد و ورود به دوره رشد؛
  2. به نتیجه نرسیدن ادعای هسته فناور
  3. رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد
  4. ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد