مطالعه
تکمیل فرم
مصاحبه
ارایه طرح
ارزیابى طرح
رفع نواقص
دفاع از ایده
عقد قرارداد
• مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت
۱- تکمیل فرم آنلاین تقاضاى پذیرش
۲-در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت
• برگزارى جلسه مصاحبه جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى
• ارایه طرح کسب و کار توسط متقاضى
• ارزیابى طرح کسب و کار توسط کمیته پذیرش مرکز رشد
• رفع نواقص احتمالى طرح کسب و کار توسط متقاضى
• برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار
• ارایه مدارک و مستندات لازم و عقد قرارداد استقرار در مرکز رشد
مطالعه
تکمیل فرم
مصاحبه
ارایه طرح
ارزیابى طرح
رفع نواقص
دفاع از ایده
عقد قرارداد

مراحل پذیرش و استقرار

• مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت
• تکمیل فرم آنلاین تقاضاى پذیرش پس از مطالعه دقیق شرایط پذیرش
• در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت (برای دریافت فرم در اینجا کلیک کنید)
• برگزارى جلسه مصاحبه و ارائه اطلاعات جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى
• بررسی و کارشناسی تخصصی توسط کمیته پذیرش مرکز رشد (فنی-اقتصادی)
• اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی و رفع نواقص احتمالى طرح توسط متقاضى؛
• برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار
• طرح و تصویب در شورای مرکز رشد؛
• اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد؛
• تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی؛ (برای دریافت فرم در اینجا کلیک کنید)
نکته مهم: بعد از تکمیل فرم تقاضاى پذیرش به صورت آنلاین، مراحل بعدى از طریق ایمیل و پیام اعلام مى شود.