واحدهایی که با هدف تولید محصول یا خدمات با استفاده از دستاوردهای پژوهشی و در قالب یک شرکت یا موسسه با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد تشکیل می شوند و در زمینه پژوهش های کاربردی، توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجاری سازی فعالیت می کنند.

نحوه و شرایط پذیرش:

• داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را سپری کرده باشد و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت داشته باشد.
• ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد در قالب شخصیت حقوقی؛
• ارائه برنامه کاری مشخص با تکیه بر شناخت بازار.
• حضور تمام وقت حداقل ۲ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است.
• ارائه توافق کاری بین اعضای واحد فناور با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضاء و همکاران.
• شرکت‌هایى مى‌توانند در این مرکز مستقر شوند که از زمان ثبت آنها بیش از ۵ سال نگذشته باشد.
• شرکت‌هایى مى‌توانند در این مرکز مستقر شوند که در نام شرکت از کلمه «آزاد تبریز» استفاده نکرده باشند.
• اقامتگاه قانونى شرکت و محل سکونت حداقل ۲ نفر از کارشناسان تمام وقت گروه کارى در محدوده استان باشد.
• مسأله خدمت سربازى نباید مانعى براى اداره کسب و کار و فعالیت اعضاى اصلى گروه کارى باشد.
• دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در اولویت پذیرش هستند.